Bescherming van de privacy en vertrouwelijkheidsbeleid van IDEMA

Wij blijven tot uw beschikking voor meer informatie over ons privacy beleid.

I. Voorwerp en bronnen

Overeenkomstig onze bedrijfswaarden hechten we bij IDEMASPORT veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.

IDEMASPORT respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy bij het verwerken van persoonsgegevens[1] en ook de Europese verordening EU 2016/679 van 7 april 2016 (AVG).

De volgende paragrafen beschrijven de regels en principes die wij volgen om uw persoonsgegevens te verwerken en te beschermen.

 Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (Data Protection Officer)

Wij worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

Heeft u na het lezen van onze vertrouwelijkheidsverklaring nog vragen hieromtrent, of wenst u contact met ons op te nemen, gebruik dan onderstaande gegevens:

           IDEMASPORT
           Middelweg, 134F
           1130 Haren
            quality@idema.com

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Al uw persoonlijke gegevens worden intern gebruikt bij IDEMASPORT.

Uw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer, of gegevens betreffende uw bestelling en de producten die u koopt, worden zonder uw toestemming niet aan externe bedrijven overgedragen noch verkocht voor marketingdoeleinden of aanbiedingen. 

We beschouwen uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijke informatie die wij nooit overdragen aan derden.

A) Nieuwsbrieven IDEMASPORT

Omdat u een gebruikersprofiel op onze site heeft aangemaakt krijgt u de kans zich in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Uw e-mailadres wordt bij de inschrijving geregistreerd. We gebruiken deze gegevens om u informatie te bezorgen die wellicht interessant is voor u. Uw e-mailadres wordt op een veilige manier geregistreerd bij een derde partij, zijnde Sendgrid, die onze mailings verzorgt. Voor de beveiliging van uw gegevens heeft IDEMASPORT een onderaannemingsovereenkomst afgesloten met dit gespecialiseerd bedrijf. Sendgrid garandeert contractueel de beveiliging van uw gegevens op basis van modelclausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.
U ontvangt de nieuwsbrieven van IDEMASPORT via Sendgrid enkel en alleen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, die u op elk moment kunt intrekken. U kunt via “Mijn account” op onze site op elk ogenblik uw voorkeuren voor de nieuwsbrieven raadplegen en aanpassen.

Wij bewaren de e-mails die we u sturen en we controleren of u deze e-mails opent. Zo zijn we zeker dat we u relevante informatie bezorgen. In sommige gevallen bekijken we ook welke acties voortvloeien uit onze e-mails zoals bijvoorbeeld de aankoop van artikels.

B) Sociale netwerken

Algemeen gebruiken we de sociale netwerken om onze evenementen en nieuwtjes van IDEMASPORT mee te delen.

C) Cookies

We gebruiken cookies om uw surfervaring voortdurend te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die ervoor zorgen dat u niet telkens opnieuw uw gebruikersgegevens hoeft in te vullen.

IDEMASPORT zal deze “first-party” cookies enkel gebruiken om uw gebruikerservaring op onze site te verbeteren. Hiervoor bewaren wij specifieke informatie over u als gebruiker, zoals bijvoorbeeld de gekozen taal, de bezochte pagina's en de duur van de bezoeken.

Wat de cookies van derden (“third-party cookies”) betreft: deze cookies dienen om uw surfgedrag te bewaren en worden op uw computer gecreëerd en bewaard door een andere partij (derde) dan de website van IDEMASPORT die u bezoekt.
Voorbeelden daarvan zijn sociale netwerken zoals Facebook of Twitter maar ook Google Analytics. Het betreft courant gebruikte systemen om websitebezoeken te analyseren. Specifiek betreft het:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Facebook (pixel)

Door dit vertrouwelijkheidsbeleid te aanvaarden geeft u ons de toestemming om cookies van derden te gebruiken voor reclame- en opvolgingsdoeleinden

D) Gegevens van derden

Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens ontvangen van derden. Dit gebeurt enkel als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, die u kunt intrekken wanneer u dat wenst. Deze gegevens die we van derden ontvangen worden maximum vijf jaar bewaard vanaf hun ontvangst of vanaf de datum dat u ze laatst heeft gewijzigd. 

IV. Met wie delen wij uw gegevens?

Uw e-mailadres en uw voorkeuren voor de nieuwsbrieven worden op een veilige manier bewaard bij Sendgrid. We hebben deze gegevens nodig zodat we artikelen kunnen voorstellen die voor u persoonlijk interessant zijn.

Onze informaticaproviders hebben toegang tot onze systemen en de facto toegang tot uw gegevens.

We sluiten de nodige overeenkomsten af met deze onderaannemers om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. We delen uw persoonsgegevens nooit mee aan derden zonder uw toestemming. Bovendien delen wij de gegevens die u ons bezorgde enkel mee aan derden als de wet het verplicht en toelaat.

We verwerken uw persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte.

V. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We vinden het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens gepast te beschermen. Hiervoor doen we een beroep op de methodes van de norm inzake het verzamelen en bewaren van grote hoeveelheden persoonsgegevens. Deze omvat het gebruik van de Transport Layer Security (TLS) zodat de informatie versleuteld wordt tijdens het versturen van gegevens via internet. Vermits geen enkele methode van verzending via internet of van digitale opslag 100% veilig is, kan IDEMASPORT geen absolute veiligheid garanderen. De gegevens van uw account zijn beveiligd met een wachtwoord. We raden u aan uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en niet enkel letters maar ook cijfers en leestekens te gebruiken.

VI. Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens.
Wilt u een van deze rechten uitoefenen dan richt u zich best rechtstreeks tot IDEMASPORT door een mail te sturen naar quality@idema.com of door uw voorkeuren aan te passen op onze website. We geven zo snel mogelijk, en ten laatste binnen 30 dagen, een antwoord op uw vraag.

 • Recht op raadpleging en rechtzetting: U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u bewaren te raadplegen. U kunt eventueel onjuiste of onvolledige informatie wijzigen of wissen.
 • Recht op vergetelheid (recht op wissen): Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens uit onze databank te wissen behalve als deze informatie nodig blijkt voor de uitvoering van een contract of om een wettelijke verplichting na te leven.
 • Recht op bezwaar: Als u vindt dat wij uw gegevens op een onwettige manier verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Recht op intrekking van toestemming: Elke gebruiker of bezoeker wiens persoonsgegevens werden verzameld, heeft op elk ogenblik het recht om de toestemming die hij in het verleden heeft gegeven om de genoemde persoonsgegevens te verwerken, in te trekken.
 • Recht op verzet: als de verwerking van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming gebeurt, en niet op een andere grondslag gebaseerd hoeft te zijn, zoals de uitvoering van een contract of de naleving van een wettelijke verplichting. dan kunt u zich hiertegen verzetten.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten of op te schorten.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft in bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van ons te ontvangen en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

In het bijzonder:

 1. Wenst u niet langer door IDEMASPORT gecontacteerd te worden voor reclame- of commerciële doeleinden, dan kunt u zich hiertegen verzetten door ons een mail te sturen op het volgende adres quality@idema.com. U kunt ook op elk ogenblik vragen om uw persoonsgegevens die we in onze adressenlijst bewaren te raadplegen, te verbeteren, te wijzigen of te wissen.
 2. U kunt via “Mijn account” op onze website op elk ogenblik uw persoonsgegevens en uw voorkeuren voor mailing controleren en wijzigen.

 

VII. IDEMASPORT houdt u op de hoogte van de wijzigingen aan dit vertrouwelijkheidsbeleid

In bepaalde gevallen zal IDEMASPORT dit vertrouwelijkheidsbeleid aanpassen ten gevolge van een wijziging van diensten, van klantenfeedback of van een wijziging in de wetgeving inzake privacy. 

IDEMASPORT zal u systematisch op de hoogte brengen, via zijn website of via de gewoonlijke communicatiekanalen, als de verwerkingsactiviteit wezenlijk gewijzigd wordt. Als de wet inzake privacy het vereist dan vragen wij uw toestemming voor nieuwe of gewijzigde verwerkingsactiviteiten.  

Wenst u contact met ons op te nemen of heeft u vragen of suggesties voor ons vertrouwelijkheidsbeleid, bel of schrijf ons of stuur een e-mail naar het volgende adres quality@idema.com

Wettelijke gegevens

IDEMASPORT
Ondernemingsnummer: BE0447.901.953
Maatschappelijke zetel: Middelweg, 134F - 1130 Haren
Bedrijfszetel: Middelweg, 134F - 1130 Haren

 

 

[1]  Zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot uitvoering van de Europese richtlijn 95/46/EG van 25 oktober 1995