Dienst en algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsnummer : BE0447.901.953
Hoofdkantoor : Middelweg, 134F - 1130 Haren

Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op all onze offertes en bestellingen.

 1. De prijzen zijn indicatief, zonder verbintenis en onder voorbehoud van eventuele vergissingen. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden. De prijzen van een offerte zijn vastgesteld voor de periode van geldigheid van deze offerte.
 2. Hardship en opnieuw onderhandelen: Als er veranderingen optreden die niet voorzien waren bij het sluiten van de overeenkomst, zoals een wijziging in de prijs van grondstoffen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst aanzienlijk duurder wordt voor een partij die dat risico nooit heeft aanvaard, mag die partij zijn medecontractant vragen om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen. Tijdens deze onderhandelingen moet de partij zijn verplichtingen blijven nakomen.
 3. Best efforts: als de overeenkomst opnieuw onderhandeld wordt als gevolg van een zoals hierboven beschreven verandering in omstandigheden, stellen de partijen alles in het werk om hun handelsrelatie te behouden en halen ze enkel objectieve, controleerbare feiten aan om wijzigingen aan de overeenkomst te rechtvaardigen.
 4. Elke bestelling geplaatst via onze website geeft recht op spaarpunten per aankoopschijf:

  - Bestelling tussen 150€ incl. BTW en 249€ incl. BTW -> 5 punten ;
  - Bestelling tussen 250€ incl. BTW en 499€ incl. BTW -> 10 punten ;
  - Bestelling tussen 500€ incl. BTW. en 749€ incl. BTW -> 15 punten ;
  - Bestelling tussen 750€ incl. BTW en 999€ incl. BTW -> 25 punten ;
  - Bestelling meer dan 1000€ incl. BTW -> 40 punten.

  De gespaarde punten kunnen vervolgens verzilverd worden via een kortingsbon, terug te vinden in het tabblad "Mijn loyalty punten" van uw klantaccount. 1 punt = 1€ korting op de volgende bestelling die u via onze website plaatst. Kortingsbonnen zijn niet aftrekbaar van de verzendkosten.

 5. De prijzen zijn vermeld zonder transportkosten. Administratieve en leveringskosten worden als volgt toegepast :

  1. Voor België:
   • Minder dan 484 € incl. BTW: forfaitair bedrag per bestemming van 15 € incl. BTW.
   • Vanaf 484 € incl. BTW: franco per bestemming.
  2. Voor Nederland:
   • Minder dan 605 € incl. BTW: forfaitair bedrag per bestemming van 19,80 € incl. BTW.
   • Vanaf 605 € incl. BTW: franco per bestemming.
  • Opgelet: Een specifiek "transportkosten" tarief geldt voor alle omvangrijke artikelen gevuld met het teken "" of met de uitdrukkelijke vermelding "Transport niet inbegrepen".
 6. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 10% per jaar en een boeteclausule van 10% van het onbetaald bedrag met een minimum van € 75. De particuliere - niet-professionele klant kan de onderhavige bepaling in zijn voordeel inroepen als hij objectief kan aantonen dat de onderneming in gebreke treedt en niet aan zijn wederzijdse verplichtingen voldoet.
 7. Voor sommige producten of bestellingen behouden wij ons het recht een voorschot of het totaal bedrag van de factuur te vragen.
 8. Voor al de verkoopsovereenkomsten in het buitenland, gelieve uw BTW-nummer te vermelden om te genieten van een facturatie zonder BTW.
 9. Wij behouden het eigendomsrecht op de goederen tot de volledige betaling van de factuur.
 10. De goederen die door de koper via een transporteur opgestuurd worden, reizen op risico en gevaar van de koper. Het recht om een vordering in te stellen en, onder voorbehoud van aanvaarding, een schadevergoeding te eisen, is onderworpen aan de verplichting om de volgende elementen te controleren op het moment van ontvangstneming: de staat van de artikelen, het aantal artikelen en de inhoud van het pakket. Doe dit in aanwezigheid van de bezorger en deel hem eventuele opmerkingen schriftelijk mede.Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht met betrekking tot het vervoer binnen de 48 uur na levering schriftelijk, met foto’s en bewijsmateriaal, bij ons gemeld worden.
 11. Alle klachten dienen ons per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn zullen klachten niet meer ontvankelijk verklaard worden. Het weigeren of terugsturen van goederen zal enkel mogelijk zijn na onze goedkeuring. Een terugzending dient ons te bereiken binnen de 100 dagen na ons formeel akkoord. Een creditnota zal enkel opgesteld worden bij ontvangst van de goederen door Idemasport, waarbij de goederen in dezelfde staat verkeren van vertrek uit ons depot en in de originele verpakking. De kosten van terugzending zijn ten laste van de koper, tenzij anders door ons bepaald. De goederen beschikken over een garantie van 2 jaar. De aanspraak op de garantie wordt in acht genomen als het artikel niet conform, in zijn aspect of werking, het aangekondigd product is. De constatering hiervan dient zo spoedig mogelijk te gebeuren. In functie van onze analyse kiezen wij de toegekende wederprestatie : reparatie, gratis omruiling, integrale terugbetaling of prijsvermindering.
 12. De leveringstermijnen zijn indicatief. Een eventuele vertraging kan in geen enkel geval het annuleren van de bestellingen verantwoorden.
 13. De aanvaarde bestellingen, inbegrepen speciale uitvoeringen, mogen enkel met ons schriftelijk akkoord volledig of gedeeltelijk geannuleerd worden. In geval de klant zijn bestelling annuleert, wordt het voorschot niet terugbetaald onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs van het reeds uitgevoerde deel van de bestelling. Voor speciale bestellingen worden geen wijzigingen aanvaard.
 14. Gezien de technische evolutie kan het materiaal afwijken van de teksten en/of foto’s op onze website zonder voorafgaande kennisgeving. Dit wijzigt onder geen enkele voorwaarde het verkoopscontract.
 15. In geval van overmacht (staking, fallissement, oorlog, rellen, enz.) zien wij af van onze verplichtingen tegenover de klant.
 16. De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen tussen partijen worden overeenkomstig artikel 25 van EU-verordening nr. 1215/2012 voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België). Wanneer hij onderhavig document ondertekent, bevestigt de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en dat hij deze aanvaardt.
 17. In het kader van onze commerciële relatie dienen wij uw identificatiegegevens te verwerken. We bevestigen dat we de AVG-wetgeving naleven. Als u onze nieuwsbrieven en/of catalogi niet meer wenst te ontvangen, gelieve dit aan onze Data Protection Officer te melden op het adres quality@idema.com die steeds tot uw beschikking staat voor aanvullende informatie over het beheer van uw gegevens